Dr K.S. Shivashankara

Head of SAIF

Dr K.S. Shivashankara

Head, Division of Plant Physiology & Biochemistry

Phone: 080-23086100 (Extn: 243), 

shivashankara[DOT]ks[AT]icar[DOT]gov[DOT]in

Mobile: 09845523989

 

Image: 
Back